Siirry sisältöön

Asiantuntijaryhmä arvioimaan Kela-lakia

Perustuslaissa eduskunnalle on säädetty suora Kansaneläkelaitoksen valvontatehtävä. Kela on eduskunnan alainen itsenäinen sosiaaliturvalaitos. Valvontaa suorittavat eduskunnan nimeämät valtuutetut, joiden puheenjohtajana toimin.

Kelan rooli ja rahoitus on muuttunut sen 80 vuoden toiminnan aikana merkittävästi. Pidän tärkeänä arvioida Kelaa koskeva lainsäädäntö sekä Kelan asema ja valvonta kokonaisuutena. On arvioitava, onko maailman ja muun lainsäädännön muuttuessa Kelaa koskeva lainsäädäntö ajan tasalla? Ja onko Kelan valvonta nykyisellään riittävää ja tarkoituksenmukaista? Ja onko Kelan ja ministeriöiden toimivaltasuhteet Kelan nykyisiä ja tulevia tehtäviä ajatellen kohdallaan?

Arviointityötä on viisasta asettaa tekemään asiantuntijaryhmä. Ryhmän tehtävä olisi laatia arvio ja sen pohjalta toimenpide-ehdotukset.

Kutsun kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat keskustelemaan Kelaa koskevan lainsäädännöstä ja Kelan asemasta sekä valvonnasta syysistuntokauden alussa.

Kela-lain uudistaminen on välttämätöntä monestakin syystä. Yhtenä kuvaavana esimerkkinä mainittakoon, että Kelan johtajia ei ole mahdollista valita määräaikaiseksi. Tämä on täysin vastoin sitä, miten valtion hallinnon ylimpien virkamiesten valinnasta on säädetty. Valtion ylimpiin virkoihin nimitetään virkamieslain mukaan pääsääntöisesti viiden vuoden määräajaksi. On vaikea nähdä syitä, miksi nopeasti muuttuvassa maailmassa Kelan johtajat jatkossa valittaisiin toistaiseksi eli ns "eläkevirkoihin".

Toinen esimerkki on pykälä, joka tarkkaan määrittää mitkä tahot on oltava edustettuna Kelan hallituksessa. Kela-laki edellyttää, että Kelan hallituksessa on aina esimerkiksi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton edustaja. Kysymys kuuluu, vastaako pykälä uudistuneen Kelan tarpeita.

Nykyisin työnantajien ja työntekijöiden sairausvakuutusmaksut ovat enää vain 26 prosenttia ja valtion rahoitus on jo 68 prosenttia Kelan rahoituksesta. Tämä on syytä huomioida kela-lain ja valvonnan arvioinnissa. Kela maksoi etuuksia vuonna 2016 14 miljardia ja sen toimintamenot olivat 431 miljoonaa euroa.

Vien ehdotukseni arviointiryhmän asettamisesta Kelan valtuutettujen päätettäväksi. Selvää on, että Kelan henkilöstön näkemyksiä on arvioinnissa tarkkaan kuultava. Olemme Kela-valtuutettujen roolissa jo pyytäneet esityksen Kelan johdon näkemyksistä Kela-lain muutostarpeista syksyn ensimmäiseen valtuutettujen yleiskokoukseen.

Sote- ja maakuntauudistuksessa on viisasta hyödyntää Kelan osaamista. Monessa valtakunnallinen toimija on viisaampi, osaavampi ja kustannusvaikuttavampi, kuin yksittäinen maakunta.

Kela on edelläkävijä tietojärjestelmien kehitystyössä. Tietojärjestelmiä voidaan kehittää niin, että ne palvelevat eri toimijoita maakunta sekä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksessa.

Kela on läsnä monin tavoin lähes jokaisen suomalaisen arjessa. Kelan laadukkaiden toimintaedellytysten turvaaminen on keskeistä ihmisten arjen ja koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kannalta.

Vastaanotan mielelläni palautetta ja ajatuksia helsinkiläisten hyvän arjen edistämiseksi. Kirjoitan noin kerran kuussa politiikan kuulumisia eduskunnasta. Kirjeen saa tilattua kotisivuiltani tai ottamalla minuun muuten yhteyttä.

 

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

Kelan valtuutettujen puheenjohtaja

www.sarisarkomaa.fi