fbpx Siirry sisältöön

Tiedote 14.3.2019

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustajat ja sivistysvaliokunnan jäsenet Sari Multala, Sari Sarkomaa ja Raija Vahasalo ovat tyytyväisiä siihen, että liikuntapoliittinen selonteko on tänään eduskunnan täysistunnon käsiteltävänä. Sivistysvaliokunta sai mietintönsä selonteosta valmiiksi viime viikolla. Liikuntapoliittinen selonteko on historian ensimmäinen asiakirja, joka linjaa liikuntapolitiikan kehittämistä 2020-luvulle.

“Tutkimusten mukaan me suomalaiset liikumme tällä hetkellä aivan liian vähän, vain yksi viidestä suomalaisesta liikkuu suositusten mukaan. Liikkumattomuuden kustannukset lasketaan miljardeissa joka vuosi. Tarvitaan paljon uusia toimenpiteitä ja aivan uutta ajattelua, jotta saamme suomalaiset liikkeelle”, edustajat muistuttavat.

Liikunnalla on tärkeä yhteys ihmisten hyvinvointiin. Liikunta myös parantaa oppimistuloksia ja auttaa työssäjaksamista. On tärkeää, että kannustamme ihmisiä liikkumaan huolehtimalla riittävästä infrasta, liikunnan saavutettavuudesta sekä siitä, että meillä on riittävästi tarjolla matalan kynnyksen harrastuspalveluita.

“Olen iloinen, että selonteon mukaisesti Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa jatketaan ja laajennetaan toiselle asteelle sekä korkea-asteelle. Nämä toimenpiteet ovat tärkeitä, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus harrastaa liikuntaa”, toteaa edustaja Vahasalo.

Liikuntapolitiikka ei ole pelkästään opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla vaan siihen vaikutetaan myös sosiaali- ja terveyspolitiikalla, työ- ja elinkeinoasioissa sekä muun muassa veropolitiikalla. Liikunnan edistäminen tulisikin ymmärtää laaja-alaisesti ja tarvitsemme politiikkatoimia jokaisella sektorilla.

“Tarvitsemme vielä voimakkaammin ymmärrystä sille, että entistä useammat hallinnonalat kantavat kortensa kekoon liikunnan lisäämiseksi. Liikunnan ja urheilun edistämisen hyödyt näkyvät laajalti yhteiskunnassa, kuten säästyneinä terveysmenoina. Siksi on luontevaa, että myös vastuuta kustannuksista ja koordinaatiosta laajennettaisiin”, jatkaa edustaja Sarkomaa.

Selonteon ansiona voidaan pitää myös sitä, että liikunnan rahoitustarve on tunnistettu ja tunnustettu. Valtion huippu-urheilurahoitusta esitetään lisättäväksi 2020-luvulla ja Olympiarahastoa pääomitetaan enintään 20 miljoonaa euroa. Lisäksi liikunnan edistämiseen esitetään laajalti toimenpiteitä ja näille rahoitusta.

”Esitämme valiokunnan kannanottona, että Suomessa selvitetään tarve huippu-urheilulain säätämiselle. Suomalaiset ovat tutkitusti huippu-urheilukansaa ja arvostavat kansainvälistä urheilumenestystä korkealle. Olen iloinen siitä, että Olympiakomitean asema huippu-urheilun johtajana on nyt tunnustettu”, päättää valiokunnan varapuheenjohtaja Multala.

Lisätietoja:

Sari Multala, puh. 040 531 7104

Sari Sarkomaa, puh. 050 511 3033

Raija Vahasalo, puh. 050 511 3090

TIEDOTE 12.3.2019
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaan mukaan kipsisistä voi tulla pelastus pahoin rehevöityneelle Saaristomerelle ja laajemminkin koko Itämerelle. Osana vuoden 2019 valtion talousarviota eduskunta päätti käynnistää kolmivuotisen 45 miljoonan euron pelastusohjelman Itämeren ravinnekuorman vähentämiseksi. Tälle vuodelle kohdennetusta noin 22 miljoonan euron summasta on käytettävissä noin kahdeksan miljoonaa euroa kipsikäsittelyyn.

Käynnistettävän ohjelman myötä Saaristomeren valuma-alueen pelloille tullaan levittämään kipsiä. Pelloille levitettävän kipsijätteen on tutkimuksissa osoitettu vähentävän vesistöihin päätyvää maatalouden fosforihuuhtoumaa jopa puolella. Sarkomaan mukaan kipsi on saatava kiireellisesti Saaristomeren fosforipitoisille pelloille purkamaan Saaristomeren lantapommia. Vesistöjä rehevöittävien ravinteiden keskiössä on biomassoihin sitoutunut fosfori- ja typpikuorma, josta yli 80 prosenttia syntyy maataloudessa.

Sarkomaa on toistuvasti kirittänyt toimia kipsin käytön vauhdittamiseksi, jotta Itämeri pelastuisi. Jätemateriaalin hyödyntäminen ympäristönsuojelussa on kustannustehokas suomalainen innovaatio ja askel kohti puhtaampaa merta.

”Kipsikäsittely on ensiapua. Sen lisäksi eduskuntaryhmämme aloitteesta käynnistetään kokeilu siitä, miten peltojen ylijäämäravinteiden kertymistä vähennetään ja edistetään ravinteiden liikkuvuutta tiloille, joissa niille on tarvetta. Tavoitteena on luoda kiertotalousmarkkina orgaanisille lannoitteille. Tästä hyötyvät maatilat ja Itämeri. Kotimaisen ruuantuotannon edistäminen on tärkeää meille kaikille suomalaisille. Maatalouden vesistöille aiheuttamaa ravinnekuormitusta on kyettävä vähentämään huomattavasti vuoteen 2025 mennessä”, Sarkomaa toteaa.

”Suomi on parhaillaan Itämeren suojelukomission (HELCOM) puheenjohtaja. Maatalouden fosforivalumaa voitaisiin vähentää kipsikäsittelyllä lähes suojelukomission asettaman vähennystavoitteen verran. Meillä on nyt oiva tilaisuus näyttää edelläkävijöinä suuntaa kaikille Itämeren rantavaltioille”, Sarkomaa päättää.

Lisätietoja:
Sari Sarkomaa
09 432 3033

Tiedote 6.3.2019

Julkaisuvapaa heti

Kelan valtuutettujen puheenjohtaja kansanedustaja Sari Sarkomaan esityksestä Kelan valtuutettujen tilaama ulkoinen selvitys Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnoista on valmistunut. Kelan valtuutetut ovat vastaanottaneet selvityksen, joka on heille eilen esitelty.Selvityksessä nostettiin esille lukuisa joukko huomiota ja niihin korjaussuositukset.

Kelan hallintoa ja toimintaa valvovat Kelan valtuutetut  päättivät puheenjohtaja Sarkomaan esityksestä toimittaa valmistuneen ulkoisen selvityksen Kelan hallitukselle. Valtuutetut edellyttävät, että Kelan hallitus käy selvityksessä esitetyt suositukset läpi ja esittelee Kelalta edellyttämänsä toimet valtuutettujen yleiskokouksessa 10. huhtikuuta.

Tuoreessa selvityksessä arvioitiin vuonna 2018 toteutettua terapiapalvelujen hankintaa. Tavoitteena oli arvioida muun muassa Kelan terapiapalveluhankintojen kokonaisprosessia, Kelan sisäistä yhteistyötä ja sitä, miten terapiapalveluhankinnoissa onnistuttiin turvaamaan asiakkaiden tarpeet ja palvelun laatu.

Ulkoisen selvityksen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnoista on tehnyt BDO Audiator Oy.

Selvitysraportti sisältää seuraavat suositukset:

·         Suunnittelu
”Palvelun ja hankinnan muutoksista tehdään suunnitteluvaiheessa riskianalyysi ja riskien-hallintasuunnitelma. Palvelutuottajia ja kuntoutujia koskevat muutokset ja niihin liittyvät riskit käydään läpi etujärjestöjen kanssa riittävän aikaisin ja kattavasti. Riskienhallintaan varataan riittävästi aikaa ja resursseja.”


·         Toteutus
”Lasten- ja nuorten fysio- ja toimintaterapia kuntoutujan etu tulisi huomioida ensisijaisena, tulisi mm. palvelutuottajia valittaessa, pystyä harkitsemaan hankalassa asemassa olevien kuntoutujien kykyä matkustaa. Tutkitaan, voisiko kehittää yksinkertaista laskentamallia, jolla voisi ennakoida Kelalle aiheutuvat kokonaiskustannukset, esim. sen perusteella, montako kuntoutujaa on ollut edellisenä vuotena kunnassa ja missä kunnassa valittavat palveluntarjoajat sijaitsevat.”

·         Hankintailmoitus ja tarjouspyynnöt
”Yksilöterapioiden tarjouspyyntöasiakirjoista tulee käydä ilmi, kuinka monta palveluntuottajaa alueellisesti valitaan. Tässä tapauksessa tätä joutuisi muotoilemaan, koska tämä riippuu palveluntuottajien kapasiteetista, esim. ”valitaan kysyntää vastaava määrä, kuitenkin minimissään yksi, fysioterapiassa kolme palveluntuottajaa”.”

·         Tarjousvertailut
”Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja. Tietojen täsmentäminen ei kuitenkaan saa johtaa tarjouksen muuttamiseen tai parantamiseen.


Suositellaan, että korjaukset pisteytykseen perustuvat tarjoajalta pyydettyihin ja saatuihin täydennyksiin tai täsmennyksiin. Korjaukset dokumentoidaan niin, että jälkikäteen voidaan auditoida, kenen tarjouksia on korjattu, miten ja millä perusteella. Uutta tarjousta ei tule kuitenkaan pyytää vaan tarjoukseen liittyvät lisätiedot ja tähän liittyvä tuottajan kanssa käyty kirjeenvaihto tulee arkistoida erikseen, josta käy ilmi edellä mainitut tiedot.”

·         Hankintapäätökset

”Hankintapäätöksessä on suositeltavaa dokumentoidusti todeta valittujen puitesopimus-kumppaneiden lukumäärään johtaneet perusteet.”

·         Hankintasopimukset
”Suosittelemme, että Kelassa seurattaisiin myös sitä, milloin sopimukset on allekirjoitettu Kelan toimesta. Sopimukset tulisi olla allekirjoitettuja ennen palvelutuotannon käynnisty-mistä. Sopimusten arkistoinnista on syytä varmistua.”


·         Hankinta-asiakirjojen hallinnointi
”Näinkin laaja-alaisessa hankinnassa on suositeltava keskitetysti varmistua siitä, että palvelinkansiorakenne on yhdenmukainen vakuutuspiireittäin ja sisältää kaikki hankinnan kannalta tarpeelliset asiakirjat, jotta koko kilpailutusprosessi olisi arkistoituna yhteen paikkaan.”


·         Palvelukuvauksen kriteerit
”Etenkin uusien palveluntuottajien osalta palautetta kerätään tehostetummin, jotta mahdollisiin epäkohtiin voidaan puuttua nopeammin.”


·         Vuoropuhelu asiakkaiden ja palvelujen tuottajien kanssa
Palvelukuvauksien ja tarjouspyyntöjen suunnitteluvaiheessa käydään kattavammin keskustelua palveluntuottajien ja terapialiittojen kanssa erityisesti suunniteltujen muutosten osalta ja kerätään palautetta.
Kilpailutusvaiheessa varmistutaan riittävästä tiedotuksesta ja tuesta palveluntuottajille.


·         Käytössä olevat laatukriteerit ja niiden seuranta
”Suunnitellaan ja varmennetaan riittävät valvonta- ja auditointiresurssit valvomaan ja seuraamaan palvelujen laatua. Mikäli nähdään että puutteita esiintyy runsaasti, tulee harkita lisätoimenpiteinä esim. palvelukuvauksien tarkentamista, laatukriteerien tai hinta-laatusuhteen muuttamista tai palvelujen kategorisointia eri palveluluokkiin.”

·         Käytössä olevat auditointimenetelmät
”Suunnitellaan ja varmennetaan riittävät valvonta- ja auditointiresurssit ja -prosessit valvomaan ja seuraamaan palvelujen laatua.
Uusia palvelutuottajia olisi suositeltavaa auditoida tehostetusti.
Yksi mahdollisuus voisi olla vakuutuspiirien ottaminen mukaan valvontatoimintaan.”

·         Palvelusta saatu palaute ja valitukset
”Selvennetään suorahankinnan periaatteet Kelan ohjeistuksessa ja tarvittaessa käydään läpi palvelutuottajien ja kuntoutujien etujärjestöjen kanssa. Sekä palveluntuottajilta että kuntoutujilta kerätään tehostetusti ja keskitetysti palautetta palvelun laadusta.”

·         Vastuut ja resursointi
”Mahdollisuuksien mukaan kilpailutuksia jaetaan tasaisesti eri vuosille ja suurempia kilpailutuksia voitaisiin vaiheistaa tai jakaa osiin, esim. aikuisten, lasten ja ryhmäterapiapalvelut.”

·         Yhteistyön muodot ja toimivuus
”Suosittelemme, että hankintakokonaisuuksien vastuut ja työnjako kuvataan selkeästi ja viestitään ja koulutetaan henkilöstölle. Yhteistyöpalaverikäytäntöjä on suositeltavaa jatkaa ja palavereille on suositeltavaa määritellä pelisäännöt, kuinka asiantuntijat tulevat riittävästi kuulluiksi ja palaverit voidaan viedä läpi rakentavassa hengessä. Esimiesten rooli ristiriitatilanteissa on merkittävä ja esimiesten kykyä toimia ristiriitatilanteissa on suositeltavaa vahvistaa esimerkiksi koulutuksilla. Vahvistetaan etuuspalvelujen kuntoutuspalvelujen ryhmän ja kuntoutusryhmän hankinta-lain menettelytapojen osaamista.”

Kela järjestää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille erilaisia terapioita, esimerkiksi toimintaterapiaa, puheterapiaa, musiikkiterapiaa ja psykoterapiaa sekä moniammatillista kuntoutusta kuntoutuslaitoksessa. Asiakas voi itse valita palveluntuottajan, joka toteuttaa kuntoutuksen. Edellytyksenä on, että palveluntuottajalla on sopimus Kelan kanssa.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita saa yhteensä noin 30 000 asiakasta.

Lisätiedot:

Kelan valtuutettujen puheenjohtaja ​
Sari Sarkomaa  
sari.sarkomaa(a)eduskunta.fi
puh. 050 511 3033

Tiedote 2.3.2019

Julkaisuvapaa heti

”Kokoomuksen tavoittelema lasten yhdenvertaista koulupolkua viitoittava kaksivuotinen esiopetus on lähempänä kuin koskaan”, iloitsee kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa.

Eilen opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen tekemä päätös jatkaa ja laajentaa elokuussa 2018 alkanutta maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua tuo 18 600 viisivuotiasta lasta kokeilun piiriin.

Helsinki jatkaa maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa ja se on mittava loikka lapsiystävällisen kaupungin rakentamissa.  Iloitsen helsinkiläisten perheiden puolesta. Hyvästä työstä kuuluu kiitos Helsingin kaupungille ja opetusministerillemme. Tuore päätös tuo kokeiluun kokonaisuudessaan 31 prosenttia kaikista viisivuotiaista. Askel maaliin on otettava seuraavalla eduskuntakaudella. Velvoittavasta esiopetuksesta on tehtävä kaksivuotinen. Näin kaikki 5-6 –vuotiaat pääsisivät maksuttomaan esiopetukseen 20 tunniksi viikossa. Tämä on kirjattava seuraavan hallituksen ohjelmaan. Tutkimustieto vahvistaa sen, että varhaiskasvatukseen panostaminen on vaikuttava tapa ehkäistä syrjäytymistä ja edistää kaikkien lasten kasvua, kehitystä sekä oppimista”, linjaa Sarkomaa.

”Laadukas varhaiskasvatus tukee erityisesti heikommista lähtökohdista ponnistavia lapsia jo ennen koulun aloittamista. Varhaiskasvatus on suomalaisen koulutusjärjestelmän vahva kivijalka. Pidän maksuttomuuskokeilua mittavana askeleena oikeaan suuntaan. Se vahvistaa mahdollisuuksien tasa-arvoa. Kaikille lapsille pitää olla mahdollista osallistua, eivätkä maksut saa muodostua esteeksi”, Sarkomaa kehuu.


”Helsingissä lasten määrä kasvaa. Sarkomaa pitää välttämättömänä, että kasvupaineesta huolimatta varhaiskasvatuksen laatu pysyy korkeana ja osallistumisaste nousee. Helsingin on kirittävä uusien päiväkotien saamiseksi. Päiväkotia on oltava siellä missä on lapsia. ”päättää Sarkomaa.


Kokeilun toisella kierroksella valtion rahoitusvastuu kokeilusta kaksinkertaistuu. Asiakasmaksujen menetyksestä korvataan kunnille 40 prosenttia, kun ensimmäisellä kierroksella korvaus oli 20 prosenttia. 


Lisätietoja: Sari Sarkomaa 050 511 30

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

EDUSKUNTATIEDOTUS

RIKSDAGSINFORMATIONEN

Uusi lupaviranomainen sujuvoittamaan sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallista käyttöä toissijaisiin käyttötarkoituksiin

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi perjantaina 1. maaliskuuta mietinnön laista sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (StVM 37/2018). Uusi laki sujuvoittaa tietopyyntöjen käsittelyä ja nopeuttaa tietojen saamista sekä parantaa tietoturvaa.

Uuden lain tarkoituksena on luoda ajanmukaiset ja yhdenmukaiset edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnassa syntyvien henkilötasoisten asiakastietojen sekä muiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien henkilötietojen käytölle tilastointiin, tutkimukseen, opetukseen, tietojohtamiseen, viranomaisohjaukseen ja -valvontaan sekä viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtäviin sekä kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Tavoitteena on tehdä tietojen käyttö joustavaksi ja tietoturvalliseksi. Tätä varten perustetaan keskitetty sähköinen lupapalvelu sekä lupahakemukset ratkaiseva Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen.

Tietolupaviranomainen vastaa keskitetysti useista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen toissijaiseen hyödyntämiseen liittyvistä palveluista muiden viranomaisten ja organisaatioiden puolesta. Keskitetyllä lupakäsittelyllä kyetään valiokunnan näkemyksen mukaan sujuvoittamaan lupakäsittelyä sekä parantamaan tietoturvaa ja yhtenäistämään eri rekisterinpitäjien välillä vallitsevia lupakäytäntöjä.

Valiokunta ehdottaa, että lakiin lisätään säännökset lupaviranomaisen tueksi asetettavasta asiantuntijaryhmästä, jonka tehtävänä on laatia tietosuojaa, tietoturvaa ja anonymisointia koskevat periaatelinjaukset Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen toiminnalle.

Mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta.

Lisätiedot:

sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru, 09 432 3192

valiokuntaneuvos Päivi Salo, 050 529 8539

Mietintö on luettavissa osoitteessa: 

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/StVM+37/2018

Tiedote 4.3.2019
Julkaisuvapaa heti

Tänään vietetään kansainvälistä HPV- eli papilloomavirustietoisuuspäivää. Kokoomuksen Anne-Mari Virolainen, Sari Raassina ja Sari Sarkomaa peräänkuuluttavat yleisen tietoisuuden lisäämistä HPV:stä. Lähes jokainen meistä saa tartunnan elämänsä aikana. Tartunnat paranevat useimmiten itsestään, mutta edetessään HPV-infektio aiheuttaa mm. kohdunkaulansyöpää, pään- ja kaulanalueen syöpiä sekä kondyloomaa.

”HPV:n aiheuttamia vaikeita ja inhimillistä kärsimystä aiheuttavia sairauksia voidaan ehkäistä tehokkaasti rokottamalla. Rokotuksen turvallisuus on osoitettu tutkimuksissa. Suomessa rokotuskattavuus on kuitenkin jäänyt matalaksi ja HPV-rokote on toistaiseksi tarjolla kansallisessa rokotusohjelmassa vain tytöille”, kansanedustaja Sari Raassina sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi tammikuussa suosituksen kansallisen HPV-rokotusohjelman laajentamisesta myös pojille.

”HPV:n aiheuttama tautitaakka on merkittävä myös miehille. HPV-rokote tulisi ottaa osaksi myös poikien kansallista rokoteohjelmaa, jotta voidaan ehkäistä papilloomaviruksen aiheuttamia syöpiä myös miesten keskuudessa”, kansanedustaja Sari Sarkomaa muistuttaa.

THL:n laskelmien mukaan rokotusohjelmalla voidaan saavuttaa tuhansia terveitä elinvuosia. Tyttöjen rokottamisella on mahdollista säästää vuosittain 11,2 miljoonaa euroa syövän- ja syövän esiasteiden hoitokuluja. Poikien rokottaminen kansallisessa rokotusohjelmassa toisi lisäksi 4,1 miljoonan euron säästöt.

”Tyttöjen ja poikien rokottamisella on THL:n arvion mukaan mahdollista ehkäistä noin 300 syöpää vuosittain. Kannatamme syöpäsairauksien ehkäisemistä rokottamalla inhimillisesti perusteltuna, mutta myös kansantaloudellisesti viisaana”, ministeri Anne-Mari Virolainen sanoo.

Rokottamisen rinnalla olisi tarpeen jatkaa ja kehittää kansallista kohdunkaulan syöpäseulontaa. Matalan syntyvyyden aikana on erityisen tärkeää pyrkiä ennaltaehkäisemään lisääntymisterveyteen vaikuttavat sairauksia.

”Muissa Pohjoismaissa on jo käynnistetty tai ollaan käynnistämässä sukupuolineutraali HPV-rokotusohjelma. Nykyinen HPV-rokotusohjelmamme asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan sukupuolen perusteella. Mahdollisuus terveeseen elämään kuuluu kaikille. Tutkimusnäyttö on jo, nyt on tasa-arvoteon aika. Suomessa tulee tarjota HPV-rokote yhdenvertaisesti sukupuolesta riippumatta”, kokoomuksen kansanedustajat päättävät.

Lisätiedot:

Sari Sarkomaa, puh. 09 432 3033

Sari Raassina, puh. 09 432 3130

Tiedote 24.2.2019

Julkaisuvapaa heti

”Suomen on tehtävä vaikuttavampia toimia savuttoman ja nikotiinittoman Suomen saavuttamiseksi. On päivänselvää, ettei nykylainsäädännöllä saavuteta tavoitteeksi asetettua tupakan ja nikotiinituotteiden käytön lopettamista vuoteen 2030 mennessä.  Seuraavan hallituksen on tuotava tupakkalakia remontoiva esitys eduskunnalle jo tulevan istuntokauden alussa”, esittää kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa.

”Kenenkään ei tulisi tahtomattaan joutua altistumaan tupakan savulle ja sen myötä haitallisille aineille. Savuttomien ympäristöjen lisääminen on siksi keskeinen toimi. Tupakointikieltoja tulisi laajentaa erityisesti alaikäisten käytössä oleviin ulkotiloihin, kuten leikkipuistoihin, uimarannoille ja niiden läheisyyteen, sekä esimerkiksi joukkoliikennepysäkeille ja asemalaitureille. Lasten ja nuorten suojaaminen tupakan haitoilta kaupunkiympäristössä ja julkisessa tilassa on meidän aikuisten tehtävä”, Sari Sarkomaa linjaa.

Sarkomaa pitää välttämättömänä, että ihmiset saisivat asua omassa kodissaan ilman muista asunnoista tulevaa tupakansavua.

”Parveketupakointi altistaa monia tahtomattaan tupakansavulle. Asunto-osakeyhtiölakia on muutettava siltä osin, että enemmistöpäätöksellä voidaan päättää tupakointikiellosta parvekkeilla tai asukkaiden hallinnassa olevissa sisätiloissa”, Sarkomaa jatkaa.

Sarkomaa myös kannattaa tupakointikieltojen rikkomisesta seuraavaa hallinnollista sanktiomaksua, samaan tapaan kuin esimerkiksi pysäköintivirhemaksussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvion mukaan tupakointi aiheuttaa joka vuosi noin 700 työkyvyttömyyseläkejaksoa ja noin 340 000 vuodeosastohoitopäivää. Tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin kuolee vuosittain noin 4300-4500 suomalaista.

”Viisain tapa hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nousua on lisätä ennaltaehkäisevien toimien vaikuttavuutta. Parhaassa sote-mallissa suurimmat investoinnit ja painavimmat toimet suunnataan terveydenedistämiseen. Savuttomuus ja nikotiinittomuus ovat keskeisiä tekijöitä, kun rakennamme terveempää Suomea”, kokoomusedustaja toteaa.

”Tupakka on merkittävä sairauksien aiheuttaja. Sairastuminen on tietysti aina inhimillinen tragedia, mutta tupakoinnin taakka on raskas myös yhteiskunnalle. Tupakoinnin lopettamisen tukea, sekä tietoa tupakoinnin haitoista on edelleen lisättävä. Terveydenhuollon toimijat perus- ja erityispalveluissa on saatava vahvasti mukaan tupakasta vieroituksen hoitopolkuun. Myös työpaikkojen ja työterveyshuollon työssä on paljon käyttämätöntä voimavaraa, samoin kaikessa nuorten kanssa tehtävässä työssä urheilusta muuhun nuorisotyöhön”, Sarkomaa pohtii.

Tupakkatuotteet aiheuttavat haittaa ihmisille ja ympäristölle. Tupakantumpit sisältävät kadmiumia, arsenikkia ja lyijyä. Suomessa maahan heitetyistä tupakantumpeista kertyy vuosittain 680 000 kiloa vaarallista jätettä.

”Tupakantumpit ovat materiaaliltaan selluloosa-asetaattia, joka ei maadu, vaan hajoaa ympäristössä ja vesistöissä mikromuoviksi. Lisäksi tumpit ovat esimerkiksi päiväkotien pihalle jätettynä suureksi vaaraksi pienille lapsille. Tupakointi onkin monin tavoin terveys- ja ympäristöriski, jonka kitkemiseen tarvitaan nykyistä tiukempia keinoja”, päättää Sarkomaa.

Sarkomaa pitää hyvänä pohjana tupakkalain uudistamiselle sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän viime vuoden toukokuussa esittämää tiekarttaa.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa, 050 511 3033

Tiedote 21.2.2019
Julkaisuvapaa heti

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään hyväksynyt mietinnön hallituksen esityksestä laiksi korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta. Lain myötä ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät vihdoinkin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluiden piiriin. Kaikille korkeakouluopiskelijoille yhteinen YTHS tuo korkeakouluopiskelijat viimein tasa-arvoiseen asemaan opiskeluterveydenhuollossa. 


”Opiskeluterveydenhuoltoa koskevan lain eteneminen on mittava terveysloikka. Olen iloinen, että tämä kokoomuksen ja opiskelijajärjestöjen pitkäaikainen tavoite etenee. Seuraavaksi mietintö siirtyy eduskunnan istuntosalin päätettäväksi”, kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa sanoo.

Tähän mennessä AMK-opiskelijoiden terveydenhuolto on ollut kuntien vastuulla ja palveluissa on ollut paikoin suuriakin paikkakuntakohtaisia eroja ja puutteita.

”Olen erityisen tyytyväinen lakiesityksen rahoitusratkaisuun, joka turvaa korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertaiset palvelut. Uudistuksen tavoitteena on turvata korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut valtakunnallisesti ja parantaa palveluiden laatua sekä saatavuutta”, Sarkomaa sanoo.

Uudistuksen myötä Kela vastaisi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä ja YTHS:n palveluiden tuottamisesta. Uudistuksessa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto rahoitetaan suurilta osin valtion varoista (77%) ja neljäsosa palveluista rahoitetaan opiskelijoilta perittävillä pakollisilla terveydenhuoltomaksuilla (23%).  

”YTHS:n palvelut tavoittavat opiskelijat hyvin ja ne on suunniteltu opiskelijoiden tarpeita ajatellen. YTHS:n työ on vaikuttavaa ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön suurin etu on se, että siellä on paras opiskelijoiden terveyden edistämistä koskeva osaaminen. YTHS kerää ajankohtaista tietoa korkeakouluopiskelijoiden terveydentilasta sekä esimerkiksi liikuntaa, mielenterveyttä ja alkoholinkäyttöä koskevista tottumuksista. YTHS tuntee hyvin opiskelijoiden terveysongelmat sekä erityispiirteet ja kykenee vastaamaan opiskelijoiden palvelutarpeeseen tehokkaammin kuin yleinen julkinen terveydenhuolto”, Sarkomaa sanoo.

”Korkeakouluopiskelijat ovat Suomen tulevaisuuden osaajia. Heidän työ- ja opiskelukyvystään huolehtiminen, kohdennetut palvelut ja oikea-aikainen hoitoon pääsy ovat valtavan tärkeitä asioita koko kansakunnalle. Kun ongelmiin pystytään puuttumaan ajoissa ja jopa ennaltaehkäisevästi, ollaan oikealla tiellä. YTHS on osoittautunut tässä erinomaiseksi toimijaksi. Jatkossa on tärkeää, että YTHS:ssä panostetaan entisestään terveydenedistämiseen ja opiskelijoiden liikunnan lisäämiseen”, Sarkomaa sanoo. 

Lisätietoja: 

Sari Sarkomaa

050 511 3033

Tiedote 15.2.2019

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa mukaan ikäihmisten hyvän hoivan sekä inhimillisen kohtelun turvaamisen kannalta vanhuspalveluihin tarvitaan tuntuvia parannuksia sekä kestäviä

ratkaisuja kipeään hoitajapulaan, joka vaivaa koko hoiva- ja hoitoalaa.  

”Oli välttämätöntä ja koko Suomelle helpottava uutinen, että hallitus käynnisti tällä viikolla  vanhuspalvelulain kokonaisuudistuksen valmistelun,” sanoo Sarkomaa. 

”Osaavan hoitohenkilökunnan riittävyys on turvattava kaikissa ikäihmisten palveluissa, ei ainoastaan opposition lakialoitteen mukaisesti ympärivuorokautisissa palveluissa. Hallituksen aloittamassa valmistelutyössä etsitään kokonaisvaltaiset ratkaisut, joilla turvataan nykyistä paremmin henkilöstön määrä, osaaminen ja kohdentaminen kaikkiin vanhuspalveluihin, ottaen siis huomioon myös hoitajapulasta kärsivän kotihoidon ja arvokasta mutta usein raskasta työtä tekevien omaishoitajien tarpeet. Kokoomus kantaa vastuun kaikista ikäihmisistä”, Sarkomaa linjaa.

”Kokoomus on esittänyt joulukuussa julkaisemassaan seniorikannanotossa vanhuspalvelulain kokonaisremonttia  ja lain velvoittavuuden lisäämistä, sisällyttämällä lakiin hoivatakuun. Hoivatakuu tarkoittaisi nykyistä sitovampia määräaikoja ikäihmisille sopivana ja turvalliseen hoitopaikkaan pääsyssä. Nykyinen vanhuspalvelulaki ei ole riittävästi turvannut esimerkiksi muistisairaan vanhuksen oikeutta päästä hoivakotiin, kun yksin kotona asuminen ei ole enää turvallista ja inhimillistä ”, Sarkomaa sanoo.

Hallituksen käynnistämän työn on määrä valmistua jo vuoden 2019 loppuun mennessä. Työn tavoitteena on tehdä esitykset lainsäädäntöön tarvittavista muutoksista vaikutusarvioineen.

”Hoitohenkilökunnan määrän ja osaamisen vanhuspalveluissa on perustuttava ikäihmisten yksilöllisen hoivan ja avun tarpeelle. Ikäihmisen hoidon tarpeen arvioimiseksi kokoomus on esittänyt valtakunnallisen hoitoisuusmittarin ottamista käyttöön. On loistouutinen, että tämän keskeisen kokoomuksen tavoitteen toteuttamiseen tähtäävä valmistelu on nyt käynnissä osana vanhuspalvelulain uudistamistyötä”, Sarkomaa linjaa.

”Kokoomus edellytti, että lakiremontin valmistelussa etsitään ratkaisut edistää ikäihmisten toimintakykyä, kuntoutusta ja arjen liikuntaa. Maakuuttavasta hoitokulttuurista on päästävä mahdollisuuteen elää omannäköistä elämää. Liikkumattomuus romahduttaa nopeasti ikäihmisen toimintakyvyn ja lisää entisestään hoivantarvetta. On sietämätöntä, että usein kotihoidon piirissä olevan ikäihmisen kodin matot viedään ulos useammin kuin ihminen itse pääsee ulkoilemaan”, Sarkomaa sanoo.

”Hallituksen käynnistämän vanhuspalvelulain kokonaisremontin lisäksi on ministeri Annika Saarikon selvitettävä vastuutoimialansa sietämättömät vanhusten ja vammaisten ihmisten hoidon laiminlyönnit. On varmistettava, että epäinhimilliset ja tuomittavat väärinkäytökset kitketään juurineen. Oli tärkeää, että valtiovarainministeri Petteri Orpo toi  eduskuntaan lisäbudjetin, jossa on lisämäärärahoja hoivan valvontaan. Annan vahvan tuen oikeusministeri Antti Häkkäsen ehdotukselle lisätä vanhuspalvelulakiin säännös vanhuspalvelurikkomuksesta”, Sarkomaa päättää. 

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa, 050 511 3033

Kokoomuksen seniorikannanottoon voi tutustua kokonaisuudessaan täällä: https://www.kokoomus.fi/iakkaiden-mahdollisuus-omaehtoiseen-ja-taysipainoiseen-elamaan/

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä (StVM 33/2018 vp) kansalaisaloitteesta, jossa ehdotetaan, että vakuutuslääkäreiden oikeus olla noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain mukaisia muotosäännöksiä tulee poistaa. Valiokunta pitää vakuutuslääkäreiden lausuntoihin liittyviä kansalaisten kokemuksia lausuntojen epäoikeudenmukaisuudesta ja epäluottamusta päätöksenteon riippumattomuuteen huolestuttavina. Ongelmallisia ovat erityisesti tilanteet, joissa hakijaa hoitaneiden lääkäreiden lausunnot ja johtopäätökset eroavat korvausratkaisusta eikä hakija saa riittävästi tietoa päätöksen taustalla olevista syistä.

Valiokunta toteaa, että aloitteessa ehdotettu lainmuutos ei vaikuttaisi asiantuntijalääkärin velvollisuuksiin tai häneen kohdistuvaan valvontaan, eikä tämän vuoksi pidä tarkoituksenmukaisena lain muuttamista aloitteessa ehdotetulla tavalla. Valiokunta ehdottaa, että eduskunta hylkää kansalaisaloitteen lakiehdotuksen, mutta toteaa, että kansalaisaloite tuo merkittävällä tavalla esille seikkoja, joiden perusteella vakuutuslääkärijärjestelmää on edelleen arvioitava ja kehitettävä kansalaisten oikeusturvan ja järjestelmän hyväksyttävyyden parantamiseksi.

Valiokunta ehdottaa eduskunnan täysistunnon hyväksyttäväksi lausuman, että valtioneuvosto valmistelee esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi ja antaa eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi vuoden 2020 kevätistuntokaudella. Tässä yhteydessä on myös selvitettävä vakuutuslääkäreiden lausuntojen muotovaatimusten kirjaamista lainsäädäntöön.

Lisätiedot:

sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru, 09 432 3192

valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 050 384 3996

Valiokunnan mietintö on luettavissa osoitteessa: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/StVM_33+2018.aspx  

Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram