Siirry sisältöön

Kirjallinen kysymys farmasian ja psykologian erikoistumiskoulutusten rahoituksen turvaamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia. Näiden tavoitteena on tuottaa osaamista sellaisilla asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa. 

Farmasian erikoistumiskoulutukset (apteekki- ja sairaalafarmasia ja teollisuusfarmasia) ja psykologian erikoispsykologikoulutukset (kliininen mielenterveys, lasten ja nuorten psykologia, neuropsykologia, terveyspsykologia, työ- ja organisaatiopsykologia) ovat sisällöltään vakiintuneet suositut koulutukset, joille on selkeä työelämän tarve. 

Psykologian ja farmasian alalla erikoistumiskoulutusta on toteutettu jo vuosia opiskelijamaksun lisäksi OKM:n hankerahoituksella, ja koulutuksen käyneitä alansa erityisasiantuntijoita on sijoittunut laajasti hyvinvointialueiden perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon ja teollisuuden tarpeisiin. 

Farmasian erikoiskoulutetuista huippuosaajista on suuri tarve työmarkkinoilla. Heitä tarvitaan sairaala-apteekkeihin ja osastoille klinikkaproviisoreiksi lääkehoidon kehittämiseen ja apteekkeihin tarjoamaan ja ylläpitämään LHA/LHKA-osaamista sekä suomalaiseen lääketeollisuuteen erityisasiantuntijoiksi, kuten esimerkiksi EU-direktiivin mukaiseen Qualified Person -työhön.  

Erikoisfarmaseutteja ja erikoisproviisoreja tarvitaan apteekeissa myös moniammatilliseen yhteistyöhön terveyskeskusten sekä hoitokotien kanssa ikäihmisten turvallisen kokonaislääkityksen kehittämiseen ja siitä huolehtimiseen, esimerkkinä annosjakelupalvelut. Onkin arvioitu, että farmasian ammattilaisten hyödyntäminen läpi terveydenhuollon ketjun voisi säästää terveydenhuollon kustannuksista 176,9 milj.—357,7 milj. euroa. 

Erikoiskoulutetuista psykologeista on huutava pula. Pula kohdistuu mm. kliinisiin neuropsykologeihin, joiden toiminta koskee lasten ja nuorten kehityksellisten häiriöiden ja oppimisvaikeuksien, työikäisten henkilöiden aivoverenkiertohäiriöiden ja aivovammojen sekä ikääntyvien henkilöiden erilaisten muistisairauksien kuntoutusta. Lisäksi lasten ja nuorten mielenterveyteen erikoistuneita psykologeja tarvitaan varhaiskasvatuksen, oppilashuollon, lastensuojelun, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osaamistarpeisiin. Uutena alueena tulee yhä vahvemmin esiin sekä työikäisen että ikääntyvän väestön tarve psykologisiin palveluihin elämänhallinnan säilyttämiseksi. Koulutusten tarjoama erityisosaaminen on keskeistä potilasturvallisuuden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistumisen kannalta. 

Sosiaalityön alan vastaava erikoistumiskoulutus on jo opiskelijalle maksuton ja ministeriön rahoituksen alaisuudessa. Samoin tulisi olla farmasian ja psykologian erikoistumiskoulutuksen osalta. Tällä voitaisiin varmistaa, että rahoitus ei jää kynnyskysymykseksi hyvinvointialueiden työnantajien varmistaessa työvoiman saatavuuden ja hankkiessa osaamista tai osaamisen vahvistamista näillä yhteiskunnallisesti hyvinvointiin merkittävästi vaikuttavilla aloilla. Erikoistumiskoulutuksilla on myös tärkeä rooli alojen veto- ja pitovoimatekijänä.  

Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi rahoittaa budjettivaroista nämä asiakas- ja työelämätarpeeseen suunnitellut psykologian ja farmasian alan erikoistumiskoulutukset. Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus varmistaa psykologian ja farmasian alan erityisosaamisen tasa-arvoisesti kaikilla hyvinvointialueilla,

miten farmasian ja psykologian erikoistumiskoulutukset aiotaan järjestää yhdenmukaisesti muiden vastaavien yliopistotasoisten sosiaali- ja terveydenhuollon erikoistumiskoulutusten kanssa koulutusten maksujen suhteen ja

onko tämän rahoituksen osalta jo tehty suunnitelmia? 

Helsingissä 3.3.2023 

Sari Sarkomaa kok